મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

લેફ્ટ ઓર રાઈટ?

with 2 comments

* આગે સે લેફ્ટ ઓર રાઈટ?

(આશ્રમ રોડ પર એક રીક્ષામાં..)

About these ads

Written by કાર્તિક

February 21, 2010 at 09:58

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Biji vakhat aa Riksaw vala ne malo to mara taraf thi abhinandan apjo…bahu ocha riksaw vala ma traffic sense ane saujanya no sangam hoy che.

    Narendra Mistry

    February 22, 2010 at 04:41


આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,395 other followers

%d bloggers like this: