મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

પુસ્તકોની સરખામણી: કિંમત વડે!

with 3 comments

* ઓનલાઈન પુસ્તકો ખરીદો છો? પણ, ક્યાંથી તમને સસ્તામાં સસ્તું (મહત્વની વાત છે, ખાસ કરીને આપણાં જેવાં બજેટપ્રેમી લોકો માટે ;)) પુસ્તક મળે તે વિશે જો તમે કન્ફ્યુઝ હોવ તો, આ સાઈટ, isbn.net.in ની મુલાકાત લેવા જેવી છે. તમારે ખાલી જે તે પુસ્તકનો ISBN ક્રમાંક જ મેળવવાનો (તે કોઈ પણ ઓનલાઈન બુક સ્ટોર કે એમેઝોન.કોમ પરથી મળી જાય), સાઈટનાં URLની પાછળ મૂકવાનો, અને એન્ટર કળ દબાવવાની! ભારતની ટોચની ઓનલાઈન બુક શોપની કિંમતો તરત હાજર થઈ જશે અને તમે સરખામણી કરી ઓર્ડર કરી શકશો.

દા.ત. મારા વિશલિસ્ટમાંના એક પુસ્તક, કોડર્સ એટ વર્ક વિશે શોધ કરવી હોય તો તેના ISBN ક્રમાંકથી, http://isbn.net.in/1430219483 પર શોધ કરતાં તેની માહિતી હાજર થઈ જશે.

આ માટે સ્વરૂપનો ખૂબ-ખૂબ આભાર! આ સાઈટનો વિચાર કઈ રીતે આવ્યો અને તેની પાછળની ટેકનોલોજીની માહિતી, તેની સરસ બ્લોગ-પોસ્ટ પણ વાંચવા જેવી છે.

About these ads

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ભ’ઈ વાહ, આટલું સરળતાથી વાંચન બજેટ ગોઠવાઈ શકતું હોય તો તમે તો ઘણાં વાચકોને પુસ્તક ખરીદીને વાંચતા કરી મૂકવાના!

    કલ્પેશ ડી. સોની

    March 12, 2010 at 13:07

  2. very useful link. and the creator’s blogpost is also equally interesting! thank you for info

    brinda

    March 12, 2010 at 15:45


આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,401 other followers

%d bloggers like this: