બેસ્ટ કે ખરાબ?

* ૨ દિવસની હડતાળ,

* દરરોજનું ૨ કરોડનું નુકશાન,

* ૪૪,૦૦૦ માણસોની માગણી સંતોષવા ૪૫,૦૦,૦૦૦ લાખને હેરાની..

.. આ બેસ્ટ છે કે વર્સ્ટ ?

* દર વર્ષે પગાર વધારાની ખોટી હડતાલે જતા કર્મચારીઓ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જાય તો જ સીધા થાય તેમ છે..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.