નવો ચેપ: ફેસબુક

* આજકાલ મને ફેસબુકનો ચેપ લાગેલ છે. ઓરકુટ હમણાં જરા સાઇડ પર છે 😛 ફેસબુક ઇન્ટરફેસની દૃષ્ટિએ વધારે  સારૂં લાગે છે અને ઝડપી પણ છે.

3 thoughts on “નવો ચેપ: ફેસબુક

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.