ઘર શોધવાનો ફ્લો-ચાર્ટ

* ત્રણ મહિના જેવી મહેનત પછી જો ઘર ન મળે તો કેવી હાલત થાય? નીચેનાં જેવાં ફ્લો-ચાર્ટ દોરવા પડે…

* નારણપુરા, ઘાટલોડિયામાં ૧ બેડરૂમ-હોલ-કીચનની તપાસ ચાલુ છે, પરિણામ અત્યાર સુધીતો શૂન્ય (લગભગ) જ છે. તમારી જાણમાં કોઇ ઘર/ફ્લેટ (ખોખું નહી!) હોય તો કોમેન્ટ જણાવવા વિનંતી. હા, થોડી ચિકણાઇ કરી એટલે એક સરસ ફ્લેટ હાથમાંથી જતો રહ્યો તે શરમ વગર લખું છું 😦

5 thoughts on “ઘર શોધવાનો ફ્લો-ચાર્ટ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.