લિનક્સ અમદાવાદ: નવું ગ્રુપ

* અમદાવાદ આવીને મને એક મોટી ફરિયાદ છે: લિનક્સનો અહીં એટલો ફેલાવો નથી – અને જેઓ વાપરે છે તેઓ ફેલાવો કરતાં નથી (હા, એક ગ્રુપ VGLUG કરીને હતી – પણ જવા દો, વધારે વાત કરવા જેવી નથી. જુઓ: અહીં.).

હા, તો એક નવું લિનક્સ-અમદાવાદ નામનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે. આવો અને તમારું જ્ઞાન વહેંચો!
 

Linux Ahmedabad
Visit this group!
About these ads

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s