ત્રીજો વાંદરો ક્યાં?

* થોડા દિવસ પહેલાં મારા મોબાઇલ-થી-લેપટોપનું બ્લુટુથ જોડાણ અચાનક ચાલવા લાગ્યું એટલે મોબાઇલથી લીધેલ કેટલાંક વાંદરા ચિત્રો નીચે મૂક્યાં છે!

બૂરું દેખવું નહી

બૂરું સાંળવું નહી

.. અને ત્રીજો વાંદરો?

4 thoughts on “ત્રીજો વાંદરો ક્યાં?

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.