તમારા હસ્તાક્ષરનાં ફોન્ટ

* એટલે કે, યોરફોન્ટ્સ.કોમ

એકદમ ઢાંસુ વિચાર ધરાવતી આ સાઇટમાં તમારા પોતાનાં લખાણનાં ફોન્ટ બનાવી શકો છો. એકદમ સરળ. સાઇટ ઉપરથી ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરો, તેમાં અક્ષરો લખો, સ્કેન કરો અને અપલોડ કરો. પૂર્વદર્શન કરો અને તમારા ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરો.

મારું લખાણ કંઇક આ પ્રમાણેનું લાગે છે:

My writing in my own writing!

મેં ભૂલ કરી છે, i અને વિરામ ચિહ્નોમાં. તો કરો તમારું લખાણ તમારા ફોન્ટમાં. એક સરસ વિચાર આવે છે – આવું ગુજરાતીમાં કરી શકાય કે નહી? વધુ વિચાર કરતાં લાગ્યું કે કરી શકાય તેમ છે!!

Advertisements

4 thoughts on “તમારા હસ્તાક્ષરનાં ફોન્ટ

  1. હમમ. યોરફોન્ટ્સ.કોમ વાળાએ જવાબ આપ્યો કે આ મુશ્કેલ છે – પણ અશક્ય નથી. વિચાર કરો – ગાંધીજી કે ઉમાશંકર જોષીનાં હસ્તાક્ષર કોમ્પ્યુટરમાં જોવા મળે તો? મજા પડી જાય ને!

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s