નોબેલ પ્રાઈઝ

* .. મને પણ મળત જો મેં આવા પોસ્ટર બનાવડાવ્યા હોત તો.

હુપ હુપ હોપ કે નોઝ?

4 thoughts on “નોબેલ પ્રાઈઝ

  1. Nobel- the name speaks all, lol.
    I get such shocks from Noble each year when it is announced and they are professionals so do not expect much from them (Can i say some matching line for Oscar too!!, some one throw some torch or stone on this)

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.