ગમ્યું અમને ફેસબુક પર..

* ફેસબુક પર પેલા “likes” પરથી કેવી મજાક કરી શકાય છે તેનું સરસ ઉદાહરણ,

Advertisements

3 thoughts on “ગમ્યું અમને ફેસબુક પર..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s