પિયા પીયા – ૨

* કવિન હવે પિયાને પીઝ્ઝા કહે છે 😀

નોંધ: પિયા પીયા ભાગ – ૧

Advertisements

2 thoughts on “પિયા પીયા – ૨

    1. ના, એમ તો તે હોશિંયાર છે. કદાચ, અહીં છી જેવા પીઝ્ઝા મળે છે, એટલે કહેતો હોય..

      Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s