પ પાસવર્ડનો પ..

… એટલે કે કોડિંગ હોરરનો આ લેખ વાંચવાની ભલામણ છે.

ટૂંકમાં,

૧. એકનો એક પાસવર્ડ દરેક જગ્યાએ ન વાપરવો. પણ, સાલું વેબ એટલે બધું વિશાળ છે કે ..

૨. સારો (અને મજબૂત) પાસવર્ડ (જ) વાપરવો.

૩. બને ત્યાં સુધી ફેસબુક કનેક્ટ, ઓપનઆઈડી કે ગુગલ વડે લોગીન કરવાનો આગ્રહ રાખવો. જેથી ત્રીજી સાઈટ પર તમારો પાસવર્ડ સંગ્રહ ન થાય.

બાકી તો, રામ હી રાખે 😀

Advertisements

3 thoughts on “પ પાસવર્ડનો પ..

  1. મને આજે જ અનુભવ થયો છે. ને મારે કારણે પોએટ્રીકોર્નરના સૌનેય તકલીફો પડી હશે જ…મારી એક સાવ વધારાની ને ન વપરાતી આઈડી પરથી મેઈલ ગયા છે !

    સૌ સભ્યોની ક્ષમાયાચના સાથે,

    – જુગલકીશોર.

    Like

  2. ‘રામ હી રાખે’ – આજકાલ ‘ઉત્તરન’ સીરીઅલ બહુ જોવાનું થાય છે એમ લાગે છે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s