ડેબિયન સ્ક્વિઝ ૬.૦

.. એટલે કે Debian ‘Squeeze’ 6.0 હવે પ્રાપ્ત છે. ડેબિયન.ઓર્ગ વેબસાઈટ વગેરે પણ નવાં રંગરૂપમાં હાજર છે 🙂

થેન્ક્સ – રીલીઝ ટીમ!!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.