મછલી જલકી..

* ગઈકાલે કાંકરિયામાં માછલીઓ જોયા પછી આ જૂની વાત યાદ આવી છે..

મછલી જલકી રાની હૈ,
જીવન ઉસકા પાની હૈ.
હાથ લગાવો તો ડર જાએગી,
બહાર નીકાલો તો મર જાએગી.
પાનીમેં ડાલો તો જી જાયેગી,
સારા પાની પી જાયેગી.

.. અને આજુ-બાજુ રમતાં છોકરાઓ (મુંબઇ) પાસેથી સાંભળેલું, એડ-ઓન –

ઘરપે લાઓ તો બાસ આયેગી.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s