હેપ્પી હોળી..

* સૌ કોઈને હેપ્પી હોળી..

હેપ્પી હોળીનું કાર્ડ

અને કવિનનો છપ્પો..

મસ્તીથી પાણી, રંગ (પાક્કા)થી હોળી રમજો, બાકી દિ.ભા.ની તિલક હોળી જાય – પાણી લેવા..

2 thoughts on “હેપ્પી હોળી..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.