ગઇકાલનો વિચાર

* આવી ગયો, યાદ આવી ગયો, કાલનો વિચાર!

I don’t mind losing all senses, but sense of humor.

દુર્ભાગ્યે, આપણે સૌથી પહેલી હ્યુમર (સેન્સ) ખોઇએ છીએ.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s