અભિનંદન!

* જો તમે આ પોસ્ટ વાંચી રહ્યા હોવ તો, તમે પ્રલયમાંથી ઉગરી ગયા છો અને આપણે આ બ્લોગ પર ફરી મળીશું! અને જો પ્રલય થઇ ગયો હોય અને તમે વાંચી રહ્યા હોવ તો એનો અર્થ એ કે હજી ઇન્ટરનેટ સલામત છે.

અભિનંદન! 🙂

One thought on “અભિનંદન!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.