આજનો વિડિઓ

* આજનો વિડિઓ છે: 29c3 કી-નોટ: Not my department (જેકોબ ‘ioerror’ એપેલબોમ)

ખાસ આગ્રહભર્યો. દરેકે જોવા જેવો. કી-નોટ જોકે ૯ મી મિનિટે શરુ થાય છે, એટલે ત્યાં સુધી સ્ક્રોલ કરીને જોવો.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.