છ વર્ષનું ઝોમ્બી

છ વર્ષનું ઝોમ્બી

તો અમારું ઉપરોક્ત ઝોમ્બી આજે છ વર્ષનું થયું છે એની લાગતા-વળગતાઓએ નોંધ લેવી 😉

Advertisements

8 thoughts on “છ વર્ષનું ઝોમ્બી

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s