નવું નવું..

.. ઇન્ટરનેટ.

હેથ વે. ઇન્ટરનેટ ઝડપ.

નવું છે. જોઇએ, કેટલા દિવસ ચાલે છે 😉

Advertisements

7 thoughts on “નવું નવું..

  1. Ho Ho Ho!! અત્યારે તો દોડે છે, પણ નિયમિત ચાલતું રહે એવી આશા…

    આ HATHWAY એટલે અહીનું GTPL?

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s