વ…

… વિઝાનો વ.

સામાન્ય રીતે વિઝા અંગેનો મારો અનુભવ દુખ:દાયક રહ્યો છે, પણ આ વખતે સુખદાયક રહ્યો.

વિઝાના વ વિશે વધુ વિગતો, આવતા અંકે!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.