૧૨૦૦

* ના. ૬૦૦ કિમી સાયકલિંગ પડતુ મૂકાયા પછી, ૧૨૦૦ કિમી સાયકલિંગ? ના. ના. ના. આ તો આંકડો છે નજીકના ભવિષ્યમાં ટ્રેન અને બસ દ્વારા થનારા પ્રવાસનો.

વધુ વિગતો આવતા વીકે!!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.