જીવનનું સત્ય

… કવિને શોધી કાઢ્યું છે 😀

હાર જ જીવન છે!

Advertisements

5 thoughts on “જીવનનું સત્ય

  1. બચ્ચે મન કે સચ્ચે [ માટે જ તેઓ થિયોરેટીકલી ખોટા હોય તો પણ સાચા જ હોય ]

    . . . જેમકે ; ” હાર હી જીવન હૈ ” ~ કેવડું મોટું સત્ય !!

    Like

  2. શિક્ષક પણ પહેલા સાચું આપી બેઠા… પછી એમને થયું કે કવિનનું પેપર તપાસવાનું છે મારી જીંદગી નહિ…

    Liked by 1 person

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s