૯૮ ટકા

* ના. કોઇને ૯૮ ટકા આવ્યા નથી. કે અમારા કોઇમાંથી આવવાના નથી. આ તો આજે મળેલાં મારા વાર્ષિક મેડિકલ રીપોર્ટમાં (સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ) જણાવવામાં આવ્યું કે આગલા ૧૦ વર્ષ સુધી ટકી રહેવાનો મારો ચાન્સ ૯૮ ટકા છે. હા, મેડિકલ રીપોર્ટ વગેરે બાકી ઓકે છે. હવે બાકીના બે ટકાનું શું કરવું એ વિશે વિચારી રહ્યો છું🙂

અને હા, જો તમે વાર્ષિક મેડિકલ ચેકઅપ ન કરાવતા હોવ તો ચાલુ કરી દો. મેડિકલ સુવિધાઓ અત્યંત મોંઘી બનતી જાય છે.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s