ફિલમ: ટુ ફીટ ટુ ફ્લાય

* આ વખતની ફિલમ મારા શોખની છે, અને વધુમાં ફિલમમાંના એટલિસ્ટ ત્રણ જણાંને હું ઓળખું છું એટલે સૌ કોઇને જેઓ રનિંગ-દોડવાનું શરુ કરવા ઇચ્છતા હોવ (કે ના ઇચ્છતા હોવ પણ આ જોયા પછી ઇચ્છતા હોય) એમના માટે,

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.