ત્રીજો વાંદરો ક્યાં?

* થોડા દિવસ પહેલાં મારા મોબાઇલ-થી-લેપટોપનું બ્લુટુથ જોડાણ અચાનક ચાલવા લાગ્યું એટલે મોબાઇલથી લીધેલ કેટલાંક વાંદરા ચિત્રો નીચે મૂક્યાં છે!

બૂરું દેખવું નહી

બૂરું સાંળવું નહી

.. અને ત્રીજો વાંદરો?