મારા વિચારો, મારી ભાષામાં!

અમારી બીજી કોઇ ટૅગલાઇન નથી!

Posts Tagged ‘મોર્નિંગ વોક

આજની સલાહ

with 5 comments

મોર્નિંગ વોક પર ન જવું. જો તમે જાવ તો, કોઈ સરનામું પૂછે તો બતાવવું નહી. બતાવો તો પાક્કી ખબર હોય તો જ બતાવવું.

(સોરી, કોઈક અજાણ્યાં ભાઈને ખોટું સરનામું બતાવ્યા બદલ. પણ, મેં કદાચ શબ્દ વાપર્યો હતો, એટલે ૫૦ ટકા ભૂલ એમની પણ કહેવાય ;))

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,307 other followers