પુસ્તક: પેંગ્વિન ઊડી શકે છે

Flying Penguins!

* આ પુસ્તક હવે તેની ‘પેંગ્વિન ઊડી શકે છેગીટહબ રેપોઝિટોરીમાં પ્રાપ્ત છે.

તમારું યોગદાન સહર્ષ આવકાર્ય છે!! તમારા વિચારો, પ્રતિભાવો તમે અહીં કોમેન્ટમાં આપી શકો છો. પુસ્તકમાં રહેલી ભૂલો કે બગ્સ તમે ગીટહબના ઇસ્યુ ટ્રેકરમાં ઉમેરી શકો છો.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s