કવિન

* આ કવિનનું ટેમ્પરરી હોમપેજ છે.

* જન્મ તારીખ: ૧૬ જુન, શનિવાર.

* જન્મ સમયે વજન: ૩.૦ કિ.ગ્રા.

* જન્મસ્થળ: મુંબઇ, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

* ઊંચાઈ પ્રગતિ:

૦૧-૦૧-૨૦૦૯: ૮૨ સે.મી.
૨૧-૦૪-૨૦૦૯: ૮૭ સે.મી.
૨૬-૦૯-૨૦૦૯: ૯૨ સે.મી.
૨૧-૦૧-૨૦૧૦: ૯૪.પ સે.મી.
૩૦-૦૫-૨૦૧૦: ૯૮ સે.મી.
૦૧-૦૮-૨૦૧૦: ૧૦૦ સે.મી.
૨૨-૧૨-૨૦૧૦: ૧૦૩ સે.મી.
૨૩-૦૫-૨૦૧૧: ૧૦૬ સે.મી.
૦૧-૦૭-૨૦૧૧: ૧૦૮.૫ સે.મી.
૦૨-૦૧-૨૦૧૨: ૧૧૨.૫ સે.મી.
૧૪-૦૭-૨૦૧૨: ૧૧૬ સે.મી.
૧૭-૦૩-૨૦૧૩: ૧૨૨.૫ સે.મી.
૨૮-૦૪-૨૦૧૪: ૧૨૬.૫ સે.મી.
૧૧-૦૯-૨૦૧૪: ૧૩૧ સે.મી.
૨૨-૦૯-૨૦૧૪: ૧૩૨ સે.મી.
૦૮-૦૫-૨૦૧૫: ૧૩૫ સે.મી.
૧૫-૧૨-૨૦૧૫: ૧૩૭ સે.મી.
૦૪-૦૧-૨૦૧૬: ૧૩૮ સે.મી.
૨૯-૦૬-૨૦૧૬: ૧૩૯ સે.મી.
૧૭-૦૫-૨૦૧૭: ૧૪૨.૫ સે.મી.
૨૭-૦૭-૨૦૧૭: ૧૪૫ સે.મી.

* ફોટાઓ: મારા ફેસબુક અને પિકાસા આલ્બમ્સ પર જોવા મળી શકે છે.

* બ્લોગ પોસ્ટ્સ:

વર્ગ: કવિન,
વર્ગ: કવિનનાં પરાક્રમો.

Advertisements

12 thoughts on “કવિન

  1. લાગે છે કે બાળક સાથે ખુબ જ Enjoy કરો છો. તમે તો મને મારા દિવસો યાદ કરાવી દીધા. બાળક આપણાં પ્રેમનાં અધિકારી છે.
    સાથે સાથે એક સંસ્કૃતમાં કહેવાયેલી વાત લખું છું…
    મા નો માર ખાધેલ બાળક રડતાં રડતાં મા ની પાછળ પાછળ જ જાય છે.

    Like

  2. તમારા કવિન એવોજ મારો કરણ. એની મમ્મીને, મને, તમને બધાને ‘મ્મી’ ના એકાક્ષરી સંબોધનથી જ બોલાવે છે. બોલે તો, બેસે તો, ચાલે તો, જમે તો, રમે તો…ક્યુટનેસ એનો સ્વભાવ છે. કરણની જન્મતારીખ છે બીજી ઓક્ટોબર 2007. મારા કરતા તમારો ડંબુલો સાડા ત્રણ મહિને મોટો. ઓફિસમાં તમારા કવિન વિશેની વાત વાંચતા મને કરણ ઘણો યાદ આવી જાય છે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s